Logo MOS WWW.MOS.USTKA.PL

 

Charakterystyka placówki

 

Od września 2018 roku Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce przeznaczony jest dla młodzieży uczęszczającej do klasy VI, VII i VIII Szkoły Podstawowej oraz klasy III Gimnazjum, jednak nie dłużej niż do ukończenia 18 roku życia.

 

Nabór do placówki trwa cały rok, Wychowankowie kierowani są do ośrodka na wniosek rodzica poparty orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydawanego przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Ośrodek nasz funkcjonuje w ramach polskiego systemu edukacji na poziomie szkoły podstawowej.

 

MOS w Ustce udziela pomocy młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym lub demoralizacją. Głównym problemem, z jakim trafiają do nas dzieci to trudności w nauce w szkołach rejonowych oraz nieumiejętność odnalezienia siebie w środowisku.

 

Posiadamy jeszcze wolne miejsca!